พระอสุรินทราหู

ผู้มีฤทธิ์ ผู้ดื่มน้ำอมฤต ผู้มีชีวิตเป็นอมตะ
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นมีโชค ผู้ใดสักการะเรา ผู้นั้นร่ำรวย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ จบ)

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

ราหุโล อิเมโข มังคลา ( จบ)