พระพรหมธาดา

องการพินทุนาถัง อุปปันนัง พรหมาสะหะ ปะตินามะ

อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ

วันทะนัง จัตุรภักรโต จะมหาพรหมา มหิทธิเดชา สัพพะสเน่หา ประสิทธิเม

(พรใดอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ท่าน)

 

ลูกขนอบน้อมสักการะบูชา ท่านพ่อท้าวมหาพนหมธาดา ผู้ให้การก่อเกิดแห่ง เทพเทวา มนุษย์ สัตว์โลก ทั้งหลายทั้งปวง

ที่คอยดูแล และคุ้มครองให้เจริญเติบโต วิวัฒนาการ ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์แห่งจักรวาล และลิขิตชะตาชัวิตของสรรพสิ่งทั้งหลาย

ทั้งปวง ด้วยวาระแห่งกรรม ดลบันดาล ด้วยเหตุและผล ด้วยจิตศรัทธา

 

โอม พรหมมา รามะ มะสะยังติ

ขอบารมีท่านพ่อ พรหม ธาดา ประทานพลัง ๕ ประการ

๑. ขอรับพลังแห่งความศักดิ์สิทธ์

๒. ขอรับพลังแห่งความมงคล

๓. ขอรับพลังแห่งชีวิต

๔. ขอรับพลังปัญญา

๕. ขอรับพลังแห่งความสำเร็จ